Stefan Thonhauser

Contact details:
Institute of Statistics
Kopernikusgasse 24/III, NT03104, A-8010 Graz, Austria
stefan.thonhauser(at)math.tugraz.at, 0043 316 873 4540


link tugonline
Publications

Kolloquium: Finanz- und Versicherungsmathematik 2015

Graz Summerschool on Applications of QMC Methods 2017

FWF SFB - QMC Methods: Theory and Applications